MENU

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

PRATİK LİNKLER

HAVA DURUMU

SİTE SAYACI


Ziyaretçi Sayımız: 27930

  GÜNCEL MEVZUAT


7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 6. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Mayıs 2018 (21.05.2018)

6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 8. Taksit Ödemesi İçin Son Gün 31 Mayıs 2018 (21.05.2018)

Kömür ve Linyit Madenlerinin Yer Altı İşlerinde Meydana Gelen İş Kazası Sonucunda Hayatını Kaybeden Sigortalıların Yakınlarının Kamuda Sürekli İşçi Kadrolarına Atanmalarına İlişkin Usul ve Esaslar (21.05.2018)

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (21.05.2018)

Kömür Ve Linyit Madenlerinin Yer Altı İşlerinde Meydana Gelen İş Kazası Sonucunda Hayatını Kaybeden (21.05.2018)

İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine (21.05.2018)

SGK Online Banka Tahsilat Sistemi Duyurusu (19.05.2018)

Vergide Yapılandırma Başladı (18.05.2018)

Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi Hakkında Karar BKK 2018/11818 (18.05.2018)

Akaryakıt Ürünleri İçin ÖTV Düzenlemesi (17.05.2018)

Maliye Bakanlığı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik (17.05.2018)

Maliye Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme, Unvan Değişikliği Ve Atama Yönetmeliğinde Değişiklik (17.05.2018)

Bazı Taşıtların İmalinde Kullanılan (IV) Sayılı Listedeki Mallar İçin Ödenen ÖTV’nin İadesi (14.05.2018)

Özel Tüketim Vergisi (Iı) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ(Seri No: 4) (12.05.2018)

2018 I. Geçici Vergi Dönemine (Ocak-Şubat-Mart) Ait Gelir ve Kurum Geçici Vergi Beyan Süresinin Uzatılması. (11.05.2018)

SGK Duyuru: SGK Teşvik Sorgulama Sistemi Uygulamaya Geçti (10.05.2018)

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetler İçin KDV Oranı İndirimi (10.05.2018)

Denizaltı Karayolu Tünellerinden Geçiş Ücretlerine Uygulanan KDV Oranı %8’e İndirildi (10.05.2018)

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11658 (09.05.2018)

Gelir Vergisi Kanununun 23. Maddesi, Vergi Usul Kanununun Geçici 30. Maddesi, KDV Kanununun Geçici 39. Maddesi, Bazı Tapu İşlemlerinden Alınacak Harç Nispeti ile Bazı Malların KDV Oranlarının ve ÖTV Tutarlarının Yeniden Tespiti Hakkında Karar Yayımlandı. (08.05.2018)

Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Kapsamına Giren Kurum ve Kuruluşların Girdikleri Hizmet Kollarının Belirlenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (08.05.2018)

193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü Maddesinin Birinci Fıkrasının (16) Numaralı Bendi Kapsamında İstisna Tutarının Hesabında Dikkate Alınacak Oranın Tespiti, 213 Sayılı Vergi Usul Kanununun Geçici 30 uncu Maddesi ile 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun Geçici 39 uncu Maddesi Kapsamına Giren ve Sanayi Sicil Belgesini Haiz Mükelleflerce Münhasıran İmalat Sanayiinde Kullanılmak Üzere İktisap Edilecek Makina ve Teçhizat (05.05.2018)

İşkolu Tespit Kararı (05.05.2018)

Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması ile Satışına İlişkin Yönetmelik (04.05.2018)

Kamu Taşınmazları Üzerindeki Turizm Yatırımlarının Sürelerinin Uzatılması İle Satışına İlişkin Yönetmelik (04.05.2018)

Önemli Duyuru!!! (Bazı Vergi Dairesi Mükelleflerinin Beyanname Gönderememesi Hk.) (03.05.2018)

Defter-Beyan Sisteminde Yeni Değişiklikler Yapıldı (03.05.2018)

TÜRMOB: Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Yasa Tasarısı TBMM’ye Sevk Edildi (03.05.2018)

Elektronik Defterlerin Oluşturulma ve İmzalanma Süresinin Uzatılması (02.05.2018)

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11651 (28.04.2018)

İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Bağlı Kuruluşları ile Bunların Üyesi Olduğu Mahalli İdare Birliklerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmetlerinin Gördürülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Karar BKK 2018/11608 (28.04.2018)

Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Devam Ediyor (1 Nisan - 30 Nisan) (26.04.2018)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı (Seri No:15) Hazırlandı (25.04.2018)

497 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı (25.04.2018)

496 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı (25.04.2018)

495 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı (25.04.2018)

494 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı (25.04.2018)

304 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı (25.04.2018)

303 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (25.04.2018)

Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:4) Taslağı Hazırlandı. (25.04.2018)

Beyanname Verilme Süreleri Uzatıldı (25.04.2018)

Vergi Usul Kanunu Sirküleri/103 (20.04.2018)

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Kadroya Geçirilen Sigortalılara Ödenecek Toplu İş Sözleşmesi Farkları (18.04.2018)

Eksik Gün Belgelerinin Verilmesi (18.04.2018)

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 12/4/2018 Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/14] Sayılı Kararı (18.04.2018)

Kamu İşyerlerinin Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Göndermesi (17.04.2018)

TÜRMOB:Kısmi Çalışan Sigortalılara Ait Eksik Gün Belgeleri 2018 Yılı Mart Ayından İtibaren SGK’ya Verilmeyecek (17.04.2018)

Eksik Gün Bildirimleri (17.04.2018)

Şirket Kuruluş Sözleşmesinin Ticaret Sicili Müdürlüklerinde İmzalanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (17.04.2018)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 385) (17.04.2018)

Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 384) (17.04.2018)

Kadroya Geçirilen İşçilere Yapılacak Fark Ödemeleri (12.04.2018)

Türk Ticaret Kanunu’na Göre Açılış Tasdiki Yapılan Defter Bilgilerinin Bildirilmesi Hk. (11.04.2018)

TÜRMOB:Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapıldı (11.04.2018)

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar BKK 2018/11510 (11.04.2018)

464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde Değişikliğe ilişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (10.04.2018)

TÜRMOB: KDV Kanunu ve KHK’larda Yapılan Değişiklikler (09.04.2018)

TÜRMOB:Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirlerin Mesleki Faaliyetlerinde Uyacakları Etik İlkeler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (09.04.2018)

TÜRMOB:Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (09.04.2018)

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ile Yeminli Mali Müşavirler Odaları ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odaları Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (09.04.2018)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:487)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (07.04.2018)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:433)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı. (07.04.2018)

Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (07.04.2018)

7104 Sayılı Kanun – Katma Değer Vergisi Kanunu Değişiklik (06.04.2018)

ÖTV İadesi Taleplerinde İstenilen Belgelerin Elektronik Ortamda Verilmesi Uygulaması Başlıyor (05.04.2018)

Anayasa Mahkemesi Yabancılara Konut ve İşyeri Satışında KDV İstisnasını Anayasaya Aykırı Bulmadı (04.04.2018)

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri / 48 (04.04.2018)

ÖTV Sirküleri /23 (03.04.2018)

2017 Dönemi Kurumlar, 2018 Dönemi Kurum Geçici, Harç Kamu, Harç Diğer, 2018/03 Dönemi Aylık MUH, MUHSGK, MUHGVK281, MUh30, ÖTV2B, ÖTV3B İle 2018/03 2. Döneme Ait ÖTV1 Beyannamelerinde Yapılan Değişiklikler Hakkında Duyuru; (03.04.2018)

01 Nisan 2018 Tarihinden Önce Şartları Taşımasına Rağmen Yararlanılmayan Geriye Yönelik İstihdam Teşviklerinden Yararlanmak İçin Son Başvuru Tarihi (03.04.2018)

Asgari Ücret Desteği 2018 Yılında Sadece Ocak-Eylül Dönemlerinde Verilecek (03.04.2018)

Kısmı Çalışan Sigortalılara Ait Eksik Gün Belgeleri Aylık Prim Hizmet Belgesi veya Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Ekinde Artık SGK’ya Verilmeyecek (03.04.2018)

T.C. Kimlik Kartı Satış Bedeli, Pasaport Harcı, Pasaport Değerli Kağıt Bedeli, Sürücü Belgesi Harcı ve Sürücü Belgesi Değerli Kağıt Bedeli Tahsilatlarına İlişkin Duyuru (02.04.2018)

Kurumlar Vergisi Beyan Dönemi Başladı (1 Nisan - 25 Nisan) (02.04.2018)

6736 Sayılı Yapılandırma Kanunu 7. Taksit Ödemesi İçin Bugün Son Gün (02.04.2018)

7020 Sayılı Yapılandırma Kanunu 5. Taksit Ödemesi İçin BUGÜN SON GÜN (02.04.2018)

İmtiyaz Sözleşmeleri, Yetkilendirme Belgeleri İle Hazine Payına İlişkin Uzlaşma Görüşmelerinde Meslek Mensuplarının Bulundurulması (02.04.2018)

SGK Genelgesi 2018/12 (02.04.2018)

Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Verme Dönemi İçin Bugün Son Gün (02.04.2018)

Yabancı Ülke Banka Kartları İle Www.Gib.Gov.Tr’den Borçların Tahsil Edilmesine Başlanmıştır (31.03.2018)

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (31.03.2018)

Uyumlu Prim Borçlularının 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 88 inci Maddesi Kapsamındaki Prim ve Diğer Borçlarının 6183 Sayılı Kanunun 48/A Maddesi Uyarınca Tecil ve Taksitlendirilmesine İlişkin Karar BKK 2018/11500 (31.03.2018)

406 Sayılı Telgraf ve Telefon Kanunu Kapsamında Ödenmesi Gereken Hazine Payına İlişkin İzahat Taleplerinin Cevaplandırılması, Denetim ve Uzlaşma Yönetmeliği (31.03.2018)

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında Toplu İş Sözleşmesinden Kaynaklanan Fiyat Farkının Ödenmesine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik (30.03.2018)

Konkordato Müessesesi (29.03.2018)

Vergi Kanunlarında Değişiklikler Yapıldı (28.03.2018)

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I), (II) ve (III) Sayılı Listelerde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarları ile Oranlarının Belirlenmesi ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar BKK 2018/11542 (27.03.2018)

7103 Sayılı Yasa: Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (27.03.2018)

Defter-Beyan Sistemini Kullanmakla Yükümlü Olan Serbest Meslek Erbabı Tarafından, 2018/Şubat Dönemine Ait Olarak Sisteme Yapılması Gereken Kayıtlara İlişkin Süre Uzatılmıştır. (27.03.2018)

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapıldı (26.03.2018)

Zor Durumda Olan Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Ne İlişkin Tebliğ (26.03.2018)

Kuruluş Aşamasında Anonim ve Limited Şirketler İle Kooperatiflerin Defterlerinin Ticaret Sicili Müdürlüklerince Tasdiki (26.03.2018)

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süresi Uzatıldı (23.03.2018)

Tahsilat Genel Tebliği Seri: A Sıra No: 1’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri: A Sıra No: 10) (23.03.2018)

SGK Genel Yazı – Ölüm Geliri/Aylığı veya Evlenme Ödeneği (23.03.2018)

4/1-c Sigortalıların Borçlanma Taleplerinin HİTAP Üzerinden Alınması (22.03.2018)

Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (22.03.2018)

Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (21.03.2018)

Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonu Kararı Karar No : 2017/10 (21.03.2018)

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 493) (21.03.2018)